1

Πως κάνω κράτηση θέσεων και πως αγοράζω το εισιτήριο;

Για να ταξιδέψετε με την εταιρία μας μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήρια σας από:

 • Τα λιμενικά πρακτορεία και ταξιδιωτικά γραφεία που συνεργάζονται με την Saos Ferries σε όλη την Ελλάδα.
 • Από την ιστοσελίδα μας: www.saos.gr.
2

Από πού θα παραλάβω το εισιτήριό μου εάν το έχω αγοράσει από την ιστοσελίδα www.saos.gr;

Εάν έχετε αγοράσει το εισιτήριό σας από την ιστοσελίδα μας, θα το παραλάβετε από τα κατά τόπους κεντρικά πρακτορεία αρκεί να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας και τον αριθμό κράτησης που σας έχει σταλεί με e-mail.

3

Τα σχέδια άλλαξαν, τι θα γίνει με τα εισιτήρια;

Τροποποιήσεις εισιτηρίων για άλλη ημερομηνία ταξιδιού και με την προϋπόθεση ότι διατίθενται ελεύθερες θέσεις γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης, με απαραίτητη την προσκόμιση των αυτούσιων σωμάτων των εισιτηρίων, μέχρι και 48 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία των νέων εισιτηρίων είναι χαμηλότερη, δεν δικαιούστε επιστροφή της διαφοράς.

 • Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και εφόσον έχουν προσκομισθεί αυτούσια τα σώματα των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.
 • Επιστροφή 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.
 • Επιστροφή 75% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.
 • Επιστροφή 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.
 • Στη περίπτωση που εισιτήριο επιβάτη ή οχήματος έχει ήδη τροποποιηθεί στο διάστημα των 14 ημερών που προηγείται της αρχικής ημερομηνίας ταξιδιού, οι ανωτέρω επιστροφές δεν ισχύουν και το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.

Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, ενώ δεν υπάρχει και δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας του ταξιδιού.

4

Έχασα το εισιτήριο! Και τώρα;

Σε περίπτωση που χάσετε το εισιτήριό σας, θα πρέπει να αγοράσετε νέο για να ταξιδεύσετε. Στη συνέχεια θα πρέπει να μας δηλώσετε εγγράφως την απώλεια, αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου, τη διαδρομή και τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, καθώς επίσης τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράσατε και να μας στείλετε φωτοτυπία αυτού.

Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρείας μας να έχει ταξιδέψει ή αντικατασταθεί σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία του ταξιδιού, η εταιρεία μας θα χορηγήσει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.

5

Το εισιτήριό μου είναι με έκπτωση. Τι πρέπει να έχω μαζί μου;

Η εταιρεία μας παρέχει εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες επιβατών. Εάν ανήκετε σε κάποια από τις κατηγορίες αυτές και έχετε προμηθευτεί εισιτήριο με έκπτωση, είναι σημαντικό να θυμόσαστε ότι θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να τα επιδείξετε στον έλεγχο εισιτηρίων που γίνεται κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

6

Μπορώ να πάρω μαζί μου τον τετράποδο φίλο μου;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η παραμονή κατοικίδιων ζώων σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίων, παρ’ όλα αυτά όμως το αγαπημένο σας κατοικίδιο μπορεί να ταξιδέψει:

 • Μόνο στο κατάστρωμα και φυσικά κάτω από την προσωπική σας επίβλεψη.
 • Στον ειδικό χώρο που θα σας υποδειχθεί από το πλήρωμα.

Επίσης θα πρέπει να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας του ζώου, ενώ τα σκυλιά θα πρέπει να φοράνε φίμωτρο.

7

Πώς επιβιβάζομαι;

Απλά παρουσιάστε το εισιτήριο και την ταυτότητα σας στον υπεύθυνο του πλοίου κατά την επιβίβασή σας σε αυτό.

8

Πότε επιβιβάζομαι;

Η επιβίβαση ξεκινά 1 ώρα πριν την καθορισμένη ώρα αναχώρησης. Οφείλετε να είστε στο πλοίο τουλάχιστον μία ώρα πριν την καθορισμένη ώρα αναχώρησης.

9

Επιτρέπεται το κάπνισμα επάνω στο πλοίο?

Μόνο σε ενδεδειγμένους χώρους του εξωτερικού καταστρώματος.

1

How do I book a seat and how do I buy a ticket?

To travel with our company you can buy your tickets from:

 • The port agencies and travel agencies that cooperate with Saos Ferries throughout Greece.
 • From our website: www.saos.gr.
2

Where will I receive my ticket if I have purchased it from the website www.saos.gr?

If you have purchased your ticket from our website, you will receive it from the local central agencies as long as you have your ID and the booking number sent to you by e-mail.

3

Plans have changed, what about tickets?

Ticket modifications for another voyage date and provided that free seats are available only by the issuing agencies, with the necessary presentation of the original ticket bodies, up to 48 hours before the scheduled departure of the ship. If the value of the new tickets is lower, you are not entitled to a refund of the difference.

 • Ticket cancellations are made only by the issuing agencies and if the ticket bodies have been presented as they are. Tickets can not be canceled by phone.
 • 100% refund of the ticket up to 14 days before the scheduled departure of the ship.
 • 75% refund of the ticket up to 7 days before the scheduled departure of the ship.
 • 50% refund of the ticket up to 12 hours before the scheduled departure of the ship.
 • In the event that a passenger or vehicle ticket has already been modified within 14 days prior to the original travel date, the above refunds will not apply and the refund will not be refunded.

After the departure of the ship the tickets are not canceled, while there is no possibility to change the date of the trip.

4

I lost the ticket! And now?

In case you lose your ticket, you will have to buy a new one to travel. You must then notify us of the loss in writing, stating the date of travel, the route and the number of the lost ticket, as well as the number of the new ticket you purchased and send us a photocopy of it.

If the lost ticket is not found in our company records to have traveled or been replaced within one (1) month from the date of travel, our company will issue a free ticket of equal value to the lost one.

5

My ticket is discounted. What should I have with me?

Our company provides discounts on special categories of passengers. If you belong to one of these categories and have purchased a discounted ticket, it is important to remember that you will need to bring all the necessary documents with you in order to show them at the ticket control during boarding and during the trip. / td>

6

Can I take my four-legged friend with me?

Under current law, pets are prohibited from staying indoors on all ships, but your pet can still travel:

 • Only on deck and of course under your personal supervision.
 • In the special area indicated by the crew.

You should also have the animal health booklet with you, while dogs should wear a muzzle.

7

How do I get on board?

Just present your ticket and ID to the person in charge of the ship when you board it.

8

When do I board?

Boarding starts 1 hour before the scheduled departure time. You must be on board at least one hour before the scheduled departure time.

9

Is smoking allowed on board?

Only in suitable areas of the outer deck.