Προσωπικά δεδομένα

Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν 2472/97 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του δικτυακού τόπου.

Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES  κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχετε οικειοθελώς για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας. Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτους φορείς.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την ένδικη προσφυγή κατά οιουδήποτε προκαλεί ζημία ή υπεισέρχεται στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας (επί σκοπού ή τυχαία), ή στα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των χρηστών μας. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν θεωρούμε καλόπιστα ότι απαιτούνται από το νόμο για σκοπούς πρόληψης της απάτης.

Personal Data

The SAOS FERRIES group of companies respects the privacy of your personal data and seeks to protect it. The protection of personal data is governed by the principles of Law 2472/97 on the Protection of Personal Data.

The SAOS FERRIES group of companies does not collect personal data unless you provide it to us voluntarily. You will be asked for personal information if you want to use specific pages of our website. The service provider does not collect personal data through the website.

The SAOS FERRIES group of companies uses the personal data you provide to it voluntarily to contact you. The SAOS FERRIES group of companies does not share this information with third parties.

We may disclose information about you when we in good faith consider it necessary to locate, communicate or sue anyone who infringes or encroaches on our rights or property (intentionally or unintentionally), or their rights or property. our users. We may also disclose information about you when we believe in good faith that it is required by law for fraud prevention purposes.