Όροι χρήσης

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους που θέτει ο όμιλος SAOS FERRIES. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους.

Παραίτηση από ευθύνη

Ο δικτυακός τόπος του ομίλου SAOS FERRIES έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.
Ο όμιλος  SAOS FERRIES δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του χώρου. Ο χώρος περιλαμβάνει:

  • Πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων και αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων
  • Πληροφορίες όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες
  • Πληροφορίες συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός του site και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στο χώρο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα.

Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του χώρου ή συνδεόμενου άλλου.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του ομίλου εταιρειών SAOS FERRIES κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

Θέματα πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα ονόματα των πλοίων και το όνομα του ομίλου εταιρειών SAOS FERRIES αποτελούν εγγεγραμμένη πνευματική ιδιοκτησία της.

Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES θεωρεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της και τις αναλύσεις αυτών πνευματική της ιδιοκτησία. Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES επιτρέπει την αναδημοσίευση των προαναφερθείσων πληροφοριών στην μόνη περίπτωση όπου δεν υπάρχει αλλοίωση αυτών και παράλληλα αναφέρεται η πηγή έκαστης πληροφορίας και η εγγεγραμμένη από εμάς ημερομηνία έκδοσης αυτής.

Τα λογότυπα και εικόνες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για διαφημίσεις ή να δοθούν για κοινή θέα χωρίς επακριβή γραπτή σχετική έγκριση από την εταιρεία μας. Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να προσφύγει στην δικαιοσύνη εναντίον όποιων παραβιάσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της

Αν έχετε σοβαρό λόγο να πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί κάποια από τα πνευματικά δικαιώματα μας από όποια άλλη ιστοσελίδα, εταιρεία ή άλλο πρόσωπο, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικώς είτε με e-mail.

Ο όμιλος εταιρειών SAOS FERRIES δεν παρέχει καμία εγγύηση προς την ασφάλεια των υπερσυνδέσεων αυτής της ιστοσελίδας. Δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, χρησιμότητα ή επάρκεια οποιονδήποτε πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για όποια λάθη ή παραλείψεις των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή τα αποτελέσματα χρήσης αυτών.

Αποζημίωση

Η χρήση του εν λόγω Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε τον όμιλο εταιρειών SAOS FERRIES, καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους του και να τους απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δαπανών δικηγόρου, που τυχόν προκύψουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε τον όμιλο εταιρειών SAOS FERRIES καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπούς του από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, μυστικά ή φανερά) για τα οποία τους θεωρείτε υπευθύνους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον δικτυακό τόπο ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που υποβλήθηκε στον όμιλο εταιρειών SAOS FERRIES, στελέχη του, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους του. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Ισχύουσα νομοθεσία και λύση διαφορών

Τα νομικά θέματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον Ιστότοπο, καθώς και οι απορίες που προκύπτουν από το παρόν, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το αντίθετο. Όποια διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες ή από τη χρήση του Ιστοτόπου υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων επί οποιασδήποτε διαφοράς δημιουργηθεί εξ' αυτής.