Όροι χρήσης

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήσητου παρόντος δικτυακού τόπου, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους που θέτει η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ.. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους.

Παραίτηση από ευθύνη

Ο δικτυακός τόπος της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές της. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.
Πάντως η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του χώρου. Ο χώρος περιλαμβάνει:

  • Πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων και αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων
  • Πληροφορίες όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες
  • Πληροφορίες συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός του site και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στο χώρο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα.

Η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του χώρου ή συνδεόμενου άλλου.

Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

Θέματα πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα ονόματα των πλοίων και το όνομα της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. αποτελούν εγγεγραμμένη πνευματική ιδιοκτησία της.

Η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. θεωρεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της και τις αναλύσεις αυτών πνευματική της ιδιοκτησία. Η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. επιτρέπει την αναδημοσίευση των προαναφερθείσων πληροφοριών στην μόνη περίπτωση όπου δεν υπάρχειαλλοίωσηαυτών και παράλληλα αναφέρεται ηπηγήέκαστηςπληροφορίας και η εγγεγραμμένη από εμάς ημερομηνία έκδοσης αυτής.

Τα λογότυπα και εικόνες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για διαφημίσεις ή να δοθούν για κοινή θέα χωρίς επακριβή γραπτή σχετική έγκριση από την εταιρεία μας. Η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προσφύγει στην δικαιοσύνη εναντίον όποιων παραβιάσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της.

Αν έχετε σοβαρό λόγο να πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί κάποια από τα πνευματικά δικαιώματα μας από όποια άλλη ιστοσελίδα, εταιρεία ή άλλο πρόσωπο, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικώς είτε με e-mail.

Η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. δεν παρέχει καμία εγγύηση προς την ασφάλεια των υπερσυνδέσεων αυτής της ιστοσελίδας. Δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, χρησιμότητα ή επάρκεια οποιονδήποτε πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για όποια λάθη ή παραλείψεις των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή τα αποτελέσματα χρήσης αυτών.

Αποζημίωση

Η χρήση του εν λόγω Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ., καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους του και να τους απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δαπανών δικηγόρου, που τυχόν προκύψουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε τη ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπούς του από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, μυστικά ή φανερά) για τα οποία τους θεωρείτε υπευθύνους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον δικτυακό τόπο ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που υποβλήθηκε στη ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ., στελέχη της, εμπιστευματοδόχους, φορείς και εκπροσώπους του. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Ισχύουσα νομοθεσία και λύση διαφορών

Τα νομικά θέματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση που επιφυλάσσετε στον Ιστότοπο, καθώς και οι απορίες που προκύπτουν από το παρόν, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για το αντίθετο. Όποια διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Συμφωνίες ή από τη χρήση του Ιστοτόπου υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων. Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων επί οποιασδήποτε διαφοράς δημιουργηθεί εξ' αυτής.