Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ αποτελείται από τους κ.κ.:

Μανούσης Φώτιος Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος
Μανούση Μαρία Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος
Μανούση Καλλιόπη
Εκτελεστικό Μέλος
Παλαιολόγος Στέλιος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σισμανίδης Αλέξανδρος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρμαράς Νικόλαος
Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος
Μαρμαράς Σάββας
Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος